Shopping for the perfect Shoe


Support Gibbleguts Comics

shoe shopping cartoon